Ultra Facial Defense SPF 50+ Facial Sunscreen

1 299 

Hydratační opalovací krém pro každodenní použití chrání před slunečním zářením a pomáhá předcházení stárnutí.

Kategorie:

Popis

Ultra Facial Defen­se SPF 50 chrá­ní pokož­ku před UVA a UVB paprsky, o kte­rých je zná­mo, že způ­so­bu­jí před­čas­né stár­nu­tí ple­ti. Jed­ná se o ultra­leh­ké ple­ťo­vé mléko.

Ten­to opa­lo­va­cí krém s vyso­kou ochra­nou, navr­že­ný s nej­mo­der­něj­ší­mi UV fil­try, pomá­há před­chá­zet roz­kla­du kolage­nu a tma­vým skvr­nám způ­so­be­ným UV zářením.

  • Vyso­ká ochra­na SPF 50.
  • Chrá­ní pokož­ku před UVA a UVB paprsky.
  • Leh­ké složení.
  • Snad­no se vstře­bá­vá a dis­po­nu­je hyd­ra­tač­ní­mi vlastnostmi.

 

Zalo­že­né na vědě

Ten­to opa­lo­va­cí krém s vyso­kou ochra­nou, navr­že­ný s nej­mo­der­něj­ší­mi UV fil­try, pomá­há před­chá­zet roz­kla­du kolage­nu a tma­vým skvr­nám způ­so­be­ným UV zářením.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te těs­ně před poby­tem na slun­ci. Pro zacho­vá­ní ochra­ny apli­kuj­te opa­ko­va­ně a ve vel­kém množ­ství, zejmé­na po pla­vá­ní, poce­ní nebo vysu­še­ní ruč­ní­kem. Vyhně­te se slun­ci během poled­ne a při apli­ka­ci se vyhně­te oční­mu okolí.

V pří­pa­dě kon­tak­tu s oči­ma oka­mži­tě důklad­ně opláchněte.