Metacell Renewal B3

2 799 

Denní emulze redukující projevy diskolorace a časné známky stárnutí.

Není skladem

Kategorie:

Popis

Meta­cell Renewal B3 sérum je emul­ze na bázi vody, spe­ci­ál­ně navr­že­ná pro řeše­ní raných zná­mek fotostárnutí.

  • Dodá­vá pokož­ce vyso­kou kon­cen­t­ra­ci nia­ci­na­mi­du (vita­mí­nu B3), zpev­ňu­jí­cí tri­pep­ti­do­vý kon­cen­t­rát a čis­tý glycerin.
  • Pod­po­ru­je obno­vu pokož­ky zrych­le­ním fluk­tu­a­ce EPIDERMÁLNÍCH buněk.
  • Posi­lu­je hyd­ra­tač­ní kož­ní bariéru.
  • Sni­žu­je výskyt čer­ve­ných i tma­vých skvrn.
  • Leh­ké sérum B3 posky­tu­je inten­ziv­ní hyd­ra­ta­ci bez poci­tu těž­kos­ti či lepení.
  • Pomá­há zlep­šo­vat pev­nost pokožky.

 

Hlav­ní složky

Nia­ci­na­mid (vita­mín b3)

 

Zalo­že­né na vědě

I když se znám­ky foto­stár­nu­tí obje­vu­jí v růz­né inten­zi­tě pod­le bio­lo­gie ple­ti, život­ní­ho sty­lu, geo­gra­fie, ochra­ny před slun­cem a reži­mu péče o pleť, mají mul­tipli­kač­ní úči­nek – vytvá­ře­jí před­čas­ně zestár­lý vzhled. Toto kom­plex­ní sérum B3 vidi­tel­ně zlep­šu­je výskyt raných zná­mek foto­stár­nu­tí tím, že zvy­šu­je fluk­tu­a­ci EPIDERMÁLNÍCH buněk pro rych­lej­ší obno­vu povrchu pokož­ky, pomá­há roz­jas­nit a vyrov­nat tón ple­ti, zlep­šit vzhled vrá­sek a povr­cho­vou elasticitu.

 

Pou­ži­tí

Dva­krát den­ně vma­sí­ruj­te jed­nu až dvě pum­pič­ky v ten­ké, rov­no­měr­né vrst­vě na celý obli­čej, krk a hrudník.