Retexturing Activator

2 299 

Nemastné, hydratační a exfoliační sérum s regeneračními a vyživujícími účinky.

Kategorie:

Popis

Toto ino­va­tiv­ní exfo­li­ač­ní a vyži­vu­jí­cí sérum bylo kli­nic­ky tes­to­vá­no pro pře­ko­ná­ní výsled­ků kaž­do­den­ní­ho ošet­ře­ní 20% kyse­li­nou gly­ko­lo­vou a záro­veň pomoh­lo posí­lit kož­ní bari­é­ru pro zdra­věj­ší a záři­věj­ší vzhled.

  • Bifunkč­ní exfo­li­a­ce a hydratace.
  • Zmír­ňu­je výskyt povr­cho­vých linek a vyhla­zu­je pokožku.
  • Cel­ko­vě roz­jas­ňu­je vzhled.
  • Zvy­šu­je hla­di­nu hydratace.
  • Vhod­né pro všech­ny dru­hy pokožky.

 

Hlav­ní složky

  • Kyse­li­na hyaluronová

 

Zalo­že­né na vědě

Retex­tu­ring Acti­va­tor exfo­liu­je a hyd­ra­tu­je pomo­cí smě­si kul­ti­vo­va­né urey, kom­buch­ky (kom­bucha + fer­ment čer­né­ho čaje) a kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé. Sti­mu­lu­je při­ro­ze­né olu­po­vá­ní pokož­ky k vytvo­ře­ní zna­tel­ně hlad­ší­ho vzhle­du, měk­čí povr­cho­vé tex­tu­ry a zdra­vě vypa­da­jí­cí pokožky.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te čty­ři až šest kapek séra na obli­čej, krk a hrud­ník dva­krát den­ně nebo pou­ží­vej­te pod­le poky­nů vaše­ho odbor­ní­ka na péči o pleť.