H.A. Intensifier

2 699 

H.A. (Hyaluronic Acid = kyselina hyaluronová) Sérum pro zvýšení intenzity

Multifunkční sérum prokazatelně zesiluje a udržuje hladinu kyseliny hyaluronové v pleti a pomáhá obnovovat přirozený vzhled pleti, její plnost, hladkost a pevnost.

Kategorie:

Popis

H.A. Intensi­fier je účin­né korekč­ní sérum, kte­ré pomá­há zvy­šo­vat hla­di­nu kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé a zlep­šu­je vzhled jem­ných linek, vrá­sek a tex­tu­ry pleti.
Dodá­vá pokož­ce povr­cho­vou hyd­ra­ta­ci, zlep­šu­je vzhled vrá­sek kolem očí, noso­úst­ních linií a mimic­kých vrá­sek a záro­veň obno­vu­je při­ro­ze­nou plnost, hlad­kost a pev­nost ple­ti, tak­že půso­bí jemněji.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá (ha)
  • pro­xy­la­ne
  • rost­lin­né výtažky

 

Zalo­že­né na vědě

Navr­že­no s vyso­kou kon­cen­t­ra­cí kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé (ha), pro­xy­la­ne™ a rost­lin­ných výtaž­ků z pur­pu­ro­vé rýže a koře­ne léko­ři­ce. h.a. intensi­fier je korekč­ní sérum, u kte­ré­ho bylo kli­nic­ky pro­ká­zá­no, že obno­vu­je plnost, pruž­nost a pev­nost pokož­ky díky pod­po­ře růstu hla­di­ny kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé v pokožce.

 

Pou­ži­tí

Jed­nou či dva­krát den­ně nanes­te čty­ři až šest kapek do dla­ně a násled­ně pokle­pá­ním apli­kuj­te na čelo, tvá­ře, bra­du a krk. Nech­te vsát do pokož­ky. Pokud jej pou­ží­vá­te ráno, apli­kuj­te po anti­o­xi­dač­ním séru Skin­Ceu­ti­cals s vita­mí­nem C a před opa­lo­va­cím kré­mem Skin­Ceu­ti­cals. Jestli­že pou­ží­vá­te s reti­no­lem na noc, nanes­te jej po apli­ka­ci retinolu.

 

Kli­nic­ké výsledky

Indi­vi­du­ál­ní výsled­ky se mohou lišit.

Pro­to­kol: Dva­nác­ti­tý­den­ní kli­nic­ká stu­die v kli­nic­kém cen­t­ru byla pro­ve­de­na na 59 ženách ve věku 42–60 let s mír­ný­mi až střed­ní­mi zna­ky ochab­los­ti obli­če­je, ztrá­tou pev­nos­ti ple­ti, hru­bou struk­tu­rou pokož­ky, vrás­ka­mi noso­úst­ních rýh, mimic­ký­mi vrás­ka­mi, jem­ný­mi lini­e­mi a vrás­ka­mi kolem očí. H.A. Intensi­fier byl pou­ží­ván dva­krát den­ně ve spo­je­ní s Gent­le Cle­an­ser a opa­lo­va­cím kré­mem. Hod­no­ce­ní účin­nos­ti a sná­šen­li­vos­ti bylo pro­ve­de­no na začát­ku a ve 4., 8. a 12. týdnu.