A.G.E Eye Complex

2 699 

Pokud je oční krém nanášen masážními pohyby, zlepšuje vzhled vrásek kolem očí, prosvětluje tmavé kruhy pod očima a snižuje otoky.

Kategorie:

Popis

A.G.E. Eye Com­plex je oční krém pro­ti vrás­kám, kte­rý obsa­hu­je kom­bi­na­ci slo­žek navr­že­ných tak, aby se zamě­řo­va­ly na vidi­tel­né znám­ky stár­nu­tí ple­ti způ­so­be­né koneč­ný­mi pro­duk­ty pokro­či­lé gly­ka­ce (A.G.E.= Advan­ced Gly­cati­on End-pro­ducts). Při apli­ka­ci masáž­ní­mi pohy­by sni­žu­je ten­to krém výskyt vrá­sek kolem očí, tma­vých kru­hů pod oči­ma a otoků.

  • Zlep­šu­je pev­nost a pruž­nost pokožky.
  • Stár­nou­cí, suché ple­ti dodá­vá pocit pohodlí.
  • Roz­jas­ňu­je una­ve­nou pleť kolem očí.

 

Zalo­že­né na vědě

Pokož­ka oko­lo očí je vel­mi ten­ká, a v této cit­li­vé oblas­ti tak může být stár­nu­tí nej­ví­ce patr­né. A.G.E. Eye Com­plex pomá­há před­chá­zet a vyhla­zu­je vidi­tel­né znám­ky gly­ka­ce kolem očí.
Gly­ka­ce je jed­nou z pří­čin stár­nu­tí, ke kte­ré­mu dochá­zí ve chví­li, kdy se pře­by­teč­né mole­ku­ly cuk­ru vážou na kolage­no­vá a elas­ti­no­vá vlák­na a pod­ně­cu­jí tvor­bu koneč­ných pro­duk­tů pokro­či­lé gly­ka­ce (A.G.E.).

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te jed­nou či dva­krát den­ně pod oči a v oko­lí obočí.