A.G.E. Interrupter

4 499 

Krém, který zlepšuje viditelné známky stárnutí, jako jsou jemné linky, vrásky a ztráta pevnosti.

Kategorie:

Popis

A.G.E. Interrupter je pokro­či­lá léč­ba, kte­rá boju­je pro­ti vidi­tel­ným znám­kám stár­nu­tí způ­so­be­ným koneč­ný­mi pro­duk­ty pokro­či­lé gly­ka­ce (A.G.E.= Advan­ced Gly­cati­on End-pro­ducts). Ten­to krém pro­ti stár­nu­tí je navr­žen s bez­pre­ce­dent­ní 30% kon­cen­t­ra­cí Pro­xy­la­ne™, 4% výtaž­kem z borůvek a 0,2% fytos­fin­go­si­nem, jež pomá­ha­jí obno­vit ztrá­tu vidi­tel­né pev­nos­ti pokož­ky způ­so­be­nou pro­ce­sem gly­ka­ce. Nedíl­ná sou­část kaž­dé­ho reži­mu péče o pleť pro­ti stár­nu­tí, kte­rý pomá­há kori­go­vat a před­chá­zet vidi­tel­ným znám­kám glykace.

  • Zlep­šu­je vzhled vrá­sek a zten­čo­vá­ní pokožky.
  • Redu­ku­je výskyt jem­ných linek, vrá­sek a hrubé­ho povrchu.
  • Obno­vu­je obsah vody a živin pro vět­ší pev­nost pokožky.
  • Zklid­ňu­je suchou, stár­nou­cí pokožku.

 

Hlav­ní složky

  • 4% výta­žek z borůvek: deri­vo­vá­no při­ro­ze­ně, anti­o­xi­dač­ní i anti­gly­kač­ní slož­ka napo­má­há zpev­ně­ní ple­ti a před­chá­zí vzni­ku vrásek.
  • 30% pro­xy­la­ne™: navr­že­no pro pod­po­ru gag syn­té­zy kůže a dopl­ně­ní vody a živin zpět do pokožky.
  • 0,2% fytos­fin­go­sin: běž­ně se vysky­tu­jí­cí che­mi­ká­lie usnad­ňu­je pro­ces obno­vy při­ro­ze­né kož­ní bari­é­ry, chrá­ní ji a zmír­ňu­je nepo­hod­lí spo­je­né se suchou, stár­nou­cí pokožkou.

 

Zalo­že­né na vědě

Vnitř­ní fak­to­ry, jako jsou hor­mo­nál­ní posu­ny a zpo­ma­le­ní meta­bo­lis­mu, způ­so­bu­jí při­ro­ze­né stár­nu­tí a při­spí­va­jí ke vzni­ku ochab­los­ti kůže, její­mu kre­po­vá­ní a praskání.
Gly­ka­ce, hlav­ní fak­tor při­ro­ze­né­ho stár­nu­tí, ke kte­ré­mu dochá­zí ve chví­li, kdy se pře­by­teč­né mole­ku­ly cuk­ru vážou na kolage­no­vá a elas­ti­no­vá vlák­na a pod­ně­cu­jí tvor­bu koneč­ných pro­duk­tů pokro­či­lé gly­ka­ce (A.G.E.).

A.G.E. Interrupter má jedi­neč­nou tex­tu­ru opti­ma­li­zo­va­nou tak, aby se zlep­ši­ly vidi­tel­né znám­ky stár­nu­tí při­su­zo­va­né při­ro­ze­né­mu stár­nu­tí. Ten­to účin­ný krém pro­ti vrás­kám obsa­hu­je tři účin­né slož­ky, Pro­xy­la­ne™, výta­žek z borůvek a fytos­fin­go­sin, kte­ré pro­ka­za­tel­ně zlep­šu­jí vidi­tel­né pro­je­vy stár­nu­tí včet­ně vrá­sek, ztrá­ty pev­nos­ti ple­ti a její­ho kre­po­vi­té­ho, zten­ču­jí­cí­ho se vzhledu.

 

Pou­ži­tí

Jed­nou či dva­krát den­ně vma­sí­ruj­te ten­kou rov­no­měr­nou vrst­vu toho­to kré­mu pro­ti vrás­kám na celý obli­čej, krk a oblast hrudníku.