Glycolic 10 Renew Overnight

2 399 

Glycolic 10 Renew Noční
Noční krém pro zjemnění pleti. Dodává pokožce 10 % kyseliny glykolové, jež exfoliuje a rozzařuje pleť.

Kategorie:

Popis

Noč­ní krém s kyse­li­nou gly­ko­lo­vou, kte­rý dodá­vá pokož­ce 10 % kyse­li­ny gly­ko­lo­vé a pod­po­ru­je buněč­nou obno­vu pro zdra­vou a září­cí pleť.
Gly­co­lic 10 Renew Noč­ní obsa­hu­je směs 10% kyse­li­ny gly­ko­lo­vé, 2% kyse­li­ny fyto­vé pro pod­po­ru jas­nos­ti ple­ti a tro­ji­tý zklid­ňu­jí­cí kom­plex rost­lin­ných látek a olejů, kte­ré pomá­ha­jí obno­vo­vat kož­ní bariéru.

  • Kli­nic­ky pro­ká­za­né zlep­še­ní jas­nos­ti, tex­tu­ry a tónu pleti.
  • Je pro­ká­zá­no, že krém je vhod­ný k noč­ní­mu použití.
  • Ide­ál­ní dopl­něk k che­mic­ké­mu pee­lin­gu pro ošet­ře­ní pokož­ky před pro­cedu­rou a pro­dlou­že­ní výsled­ků; indi­vi­du­ál­ní dopo­ru­če­ní apli­ka­ce vždy kon­zul­tuj­te s vaším odbor­ní­kem na péči o pleť.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na glykolová

 

Zalo­že­né na vědě

Gly­co­lic 10 Renew Over­ni­ght zlep­šu­je tex­tu­ru ple­ti i její tón a záro­veň ji rozjasňuje.
Ne kaž­dý krém s kyse­li­nou gly­ko­lo­vou se vyrá­bí stej­ným způ­so­bem. Účin­nost kyse­li­ny gly­ko­lo­vé je dána hod­no­tou její vol­né kyse­li­ny, kte­rá závi­sí na dvou faktorech:

  1. Kon­cen­t­ra­ce 4–10% kyse­li­ny gly­ko­lo­vé je ide­ál­ní pro noč­ní aplikaci.
  2. Slo­že­ní s níz­kým pH zacho­vá­vá sílu kyse­li­ny gly­ko­lo­vé pro opti­mál­ní účinnost.

Gly­co­lic 10 Renew Over­ni­ght je tvo­řen tako­vou kon­cen­t­ra­cí kyse­li­ny gly­ko­lo­vé, kte­rá posky­tu­je sku­teč­nou hod­no­tu 10% vol­né kyse­li­ny gly­ko­lo­vé ve slo­že­ní 3,5 pH vhod­ném pro noč­ní pou­ži­tí. Ten­to sil­ný krém s kyse­li­nou gly­ko­lo­vou je dopl­něn zklid­ňu­jí­cí smě­sí rost­lin­ných látek.

 

Pou­ži­tí

Množ­ství o veli­kos­ti hráš­ku nanes­te večer na celý obli­čej a krk, vyhně­te se oční­mu oko­lí. Vždy pou­ží­vej­te spo­lu se širo­kospek­t­rál­ním opa­lo­va­cím krémem.
„Někte­ré typy ple­ti potře­bu­jí čas pro při­způ­so­be­ní se kyse­li­ně gly­ko­lo­vé. V těch­to pří­pa­dech pro pří­pra­vu ple­ti k uži­tí toho­to noč­ní­ho kré­mu omez­te apli­ka­ci na jed­nou za dva dny.”

Po týd­nu zvyš­te frek­ven­ci apli­ka­ce na kaž­dý večer či pod­le dopo­ru­če­ní odbor­ní­ka na péči o pleť.