Tripeptide‑R Neck Repair

3 799 

Vysoce účinný retinolový krém zaměřující se na viditelné stárnutí v oblasti krku, s klinicky prokázaným zlepšením vzhledu jemných linek a vrásek.

Kategorie:

Popis

Ten­to korekč­ní reti­no­lo­vý krém spe­ci­ál­ně vyvi­nu­tý pro oblast krku kom­bi­nu­je hyd­ra­tač­ní sys­tém s funkč­ní tech­no­lo­gií slo­že­nou ze tří klí­čo­vých slo­žek, kte­ré pomá­ha­jí vidi­tel­ně zlep­šit znám­ky stárnutí.

 • Kli­nic­ky pro­ká­za­né zlep­še­ní vzhle­du vidi­tel­né­ho stár­nu­tí krku včet­ně hori­zon­tál­ních linií krku, ztrá­ty pev­nos­ti a vrásek.
 • Ide­ál­ní jako dopl­něk domá­cí péče k pro­fe­si­o­nál­ním ošet­ře­ním tva­ro­vá­ní krku, jako je kry­o­li­po­lý­za pod bradou.

 

Hlav­ní složky

0,2% čis­tý retinol
5% Směs glaucinu
2,5% Kon­cen­t­rát tripeptidu

 

Zalo­že­né na vědě

 • 0,2% čis­tý reti­nol: slož­ka pro­ti stárnutí
 • Vol­ně pro­dej­ný deri­vát vita­mí­nu A.
 • Zapouz­dře­ný pro zajiš­tě­ní sta­bil­ní­ho a rov­no­měr­né­ho uvolňování.
 • Spe­ci­fic­ká dáv­ka pro oblast krku a jeho jem­nou pokož­ku, vhod­ná pro kaž­do­den­ní použití.
 • Pod­po­ru­je obno­vu buněk.
 • Zlep­šu­je vzhled jem­ných linek a vrásek.
 • 2,5% tri­pep­ti­do­vý koncentrát.
 • Posi­lu­je pokož­ku, aby zís­ka­la pruž­nost a odo­la­la ocha­bo­vá­ní pokožky.
 • Zvy­šu­je pocit pev­nos­ti pokož­ky a vyvo­lá­vá sta­hu­jí­cí účinek.
 • Zlep­šu­je vzhled jem­ných linek a vrásek.
 • 5% glau­ci­no­vá směs.
 • Alka­loid zís­ka­ný z rost­li­ny žlu­té­ho máku.
 • Pomá­há sni­žo­vat kolagen-dena­tu­ru­jí­cí MMP, kte­ré se mohou uvol­ňo­vat během syn­té­zy adi­po­cy­tů (tuko­vých buněk).

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te jed­nu až dvě pum­pič­ky pří­prav­ku kaž­dou dru­hou noc masí­ro­vá­ním od dekol­tu k čelis­ti smě­rem naho­ru. Po jed­nom týd­nu zvyš­te pou­ží­vá­ní na kaž­dou noc, poté dva­krát den­ně pod­le tole­ran­ce či pod­le dopo­ru­če­ní vaše­ho odbor­ní­ka na péči o pleť.