Discoloration Defense

2 699 

Discoloration Defense Serum
Vysoce účinné sérum zaměřující se na viditelnou diskoloraci pokožky pro jasnější a rovnoměrnější vzhled pleti.

Kategorie:

Popis

Dis­co­lo­rati­on Defen­se Serum je sérum pro kaž­do­den­ní pou­ži­tí s cílem korek­ce tma­vých skvrn a mož­nos­tí vrstve­ní. Je kli­nic­ky pro­ká­zá­no, že sni­žu­je výskyt klí­čo­vých změn bar­vy ple­ti včet­ně hně­dých skvrn, jizev a nedo­ko­na­los­tí. Naše nej­no­věj­ší slo­že­ní zlep­šu­je zabar­ve­ní pokož­ky a vidi­tel­ně ji rozjasňuje.

  • Typ ple­ti: nor­mál­ní, mast­ná, smí­še­ná, suchá
  • Kož­ní pro­blém: diskolorace

 

Hlav­ní složky

  • 1,8% kyse­li­na tranexamová
  • 5% nia­ci­na­mid
  • 5% hepes

 

Zalo­že­né na vědě

Obsa­hu­je směs slo­žek pro­ti dis­ko­lo­ra­ci a směs exfo­li­ač­ních slo­žek pro lep­ší zabar­ve­ní pokož­ky včet­ně hyper­pig­men­ta­ce, jizev, nedo­ko­na­los­tí a odol­ných hně­dých skvrn.

 

Pou­ži­tí

Dva­krát den­ně nanes­te tři až pět kapek séra Dis­co­lo­rati­on Defen­se na obli­čej a krk.
Při pou­ži­tí ráno apli­kuj­te po Skin­Ceu­ti­cals séru vita­mí­nu C a násled­ně nanes­te Skin­Ceu­ti­cals širo­kospek­t­rál­ní opa­lo­va­cí krém SPF 30+.
Během uži­tí pří­prav­ku omez­te pobyt na slunci.

 

Kli­nic­ky pro­ká­za­né výsledky

Indi­vi­du­ál­ní výsled­ky po dva­nác­ti týdnech.
Pro­to­kol: dva­nác­ti­tý­den­ní kli­nic­ká stu­die, 63 sub­jek­tů. dis­co­lo­rati­on defen­se serum bylo apli­ko­vá­no na obli­čej dva­krát den­ně záro­veň s opa­lo­va­cím krémem.