Retinol 0.3

2 299 

Koncentrovaný pleťový krém s čistým retinolem zmírňuje výskyt pórů, viditelné známky stárnutí a zároveň sjednocuje tón pleti.

Kategorie:

Popis

Ten­to reti­no­lo­vý krém na obli­čej je navr­že­ný pro sní­že­ní podráž­dě­ní a spe­ci­ál­ně bale­ný pro zacho­vá­ní jeho účin­nos­ti. Zrych­le­ním pro­ce­su obno­vy buněk vylep­šu­je vzhled jem­ných linek, vrá­sek, zabar­ve­ní, skvrn a pórů.

  • Pod­po­ru­je pro­ces obno­vy buněk
  • Zlep­šu­je vzhled jem­ných linek, vrá­sek, zabar­ve­ní, pórů a skvrn.
  • Navr­žen pro zmír­ně­ní iritace.
  • Spe­ci­ál­ně upra­ve­né bale­ní zacho­vá­vá plný poten­ci­ál retinolu.
  • Vhod­ný pro pokož­ku nově pou­ží­va­jí­cí retinol.
  • Reti­nol 0,3 je dopo­ru­čen pro nové uži­va­te­le retinolu.

 

Hlav­ní složky

0,3% Reti­nol

 

Zalo­že­né na vědě

Ten­to účin­ný noč­ní krém obsa­hu­je 0,3 % čis­té­ho reti­no­lu vylep­še­né­ho nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi sta­bi­li­za­ce a apli­ka­ce pro zajiš­tě­ní stá­lé­ho a rov­no­měr­né­ho uvolňování.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te večer, v množ­ství o veli­kos­ti hráš­ku na vyčiš­tě­nou suchou pokož­ku, vyhně­te se oblas­ti očí a rtů. Před apli­ka­cí dal­ších pří­prav­ků péče o pleť nech­te pro­dukt vstře­bat. Omez­te počá­teč­ní pou­ži­tí na jed­nou nebo dva­krát týd­ně, postup­ně zvy­šuj­te frek­ven­ci na kaž­dou dru­hou noc, poté na kaž­dou noc pod­le tole­ran­ce. Před pře­cho­dem k vyš­ší kon­cen­t­ra­ci reti­no­lu je důle­ži­té vytvo­řit si kon­zis­tent­ní kož­ní tole­ran­ci. Reti­nol může zvý­šit foto­sen­zi­ti­vi­tu. Při pou­ží­vá­ní toho­to pro­duk­tu vždy pou­ží­vej­te širo­kospek­t­rál­ní opa­lo­va­cí krém s vyso­kou ochranou.

 

Kli­nic­ky pro­ká­za­né výsledky

Indi­vi­du­ál­ní výsled­ky se mohou lišit.
Upo­zor­ně­ní: osmi­tý­den­ní kli­nic­ká stu­die kon­t­ro­lo­va­ná der­ma­to­lo­gem byla pro­ve­de­na na 50 ženách ve věku 35–65 let s mír­ný­mi až střed­ně jem­ný­mi lin­ka­mi a vrás­ka­mi, hru­bou struk­tu­rou pokož­ky, roz­ší­ře­ný­mi póry, nerov­no­měr­ným tónem ple­ti, změ­na­mi bar­vy a tma­vý­mi skvr­na­mi. Reti­nol 0,3 byl naná­šen jed­nou den­ně večer. Sub­jek­ty také pou­ží­va­ly opa­lo­va­cí krém Skin­Ceu­ti­cals Sheer Phy­s­i­cal UV Defen­se SPF 50.