Phyto Corrective Masque

1 899 

Phyto Corrective Masque
Zklidňující rostlinná maska rehydratuje a zklidňuje dočasně podrážděnou pleť.

Kategorie:

Popis

Phy­to Correcti­ve Masque je inten­ziv­ní zklid­ňu­jí­cí ple­ťo­vá mas­ka vytvo­ře­ná tak, aby zmír­ni­la nepo­hod­lí a cit­li­vost pokožky.
Uni­ver­zál­ní mas­ka vhod­ná pro kaž­do­den­ní pou­ži­tí (po cvi­če­ní, opa­lo­vá­ní), sezón­ně (po ces­to­vá­ní, vysta­ve­ní mra­zu během zim­ních akti­vit) a po zákro­ku (po frakč­ním laseru).

  • Nemast­ná tex­tu­ra zane­chá­vá pokož­ku hydratovanou.
  • Cit­li­vé pokož­ce při­ná­ší inten­ziv­ně chla­dí­cí a zklid­ňu­jí­cí pocit.
  • Vhod­ná pro podráž­dě­nou, cit­li­vou pokož­ku se sklo­nem k dočas­né­mu zarudnutí.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na hyaluronová
  • dipep­tid

 

Zalo­že­né na vědě

Korekč­ní mas­ka obsa­hu­jí­cí vyso­ce kon­cen­t­ro­va­né rost­lin­né výtaž­ky, zklid­ňu­jí­cí dipep­tid a kyse­li­nu hyaluronovou.
Při kon­tak­tu s pokož­kou ochla­zu­je a záro­veň obno­vu­je při­ro­ze­nou záři­vost a hladkost.

 

Pou­ži­tí

Nanes­te dosta­teč­nou vrst­vu na čis­tý obli­čej, hrud­ník a/​nebo krk, vyhně­te se oblas­ti očí a rtů. Nech­te půso­bit deset až pat­náct minut. V pří­pa­dě potře­by oplách­ně­te stu­de­nou vodou.

Pou­ží­vej­te dva­krát až tři­krát týd­ně nebo pod­le potře­by. Naná­šej­te bez opla­cho­vá­ní, s oplách­nu­tím nebo nech­te půso­bit přes noc.