Podzimní akce

Pod­zim je ide­ál­ním časem pro REVITALIZACI A HYDRATACI PLETI.

Pečuj­te o sebe a objed­nej­te se na ošet­ře­ní. Nabí­zí­me mezo­te­ra­pe­u­tic­ké balíč­ky za akč­ní cenu.
Balí­ček č.1, Balí­ček č.2, Balí­ček č.3.

Vaše pleť bude hyd­ra­to­va­ná a při­pra­ve­na na zim­ní měsí­ce. Výhod­nou cenu u nás také nyní dosta­ne­te na pod­po­ru růstu vla­sů a pre­ven­ci vypadávání.

Pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vita­lin­jek­tor Apli­ku­je­me do kůže roz­tok, jehož kon­cep­ce je zalo­že­na na uni­kát­ním slo­že­ní, pod­po­ru­jí­cím růst vla­sů a zabra­ňu­jí­cím jejich vypa­dá­vá­ní a revi­ta­li­zu­jí­cím vla­so­vé váč­ky. Ten­to pří­pra­vek je určen pro zasta­ve­ní nad­měr­né­ho vypa­dá­vá­ní vla­sů a obno­vu růstu vlasů.

Neza­po­mí­nej­te se o sebe sta­rat, když bude­te dob­ře vypa­dat, bude­te se i dob­ře cítit.

více v sek­ci Akce