Glycolic Renewal Cleanser Gel

1 019 

Glykolový obnovující čisticí přípravek
Jemně pěnivý čisticí gel díky směsy dvou kyselin exfoliuje pokožku a zároveň účinně čistí veškeré nečistoty i dlouhotrvající make-up, aniž by zbavoval pokožku vlhkosti.

Není skladem

Popis

Jem­ně pěni­vý čis­ti­cí gel díky směsy dvou kyse­lin exfo­liu­je pokož­ku a záro­veň účin­ně čis­tí veš­ke­ré nečis­to­ty i dlou­ho­tr­va­jí­cí make-up, aniž by zba­vo­val pokož­ku vlhkosti.
Je kli­nic­ky pro­ká­zá­no, že gly­ko­lo­vý obno­vu­jí­cí čis­ti­cí gel dopl­ňu­je che­mic­ký pee­ling a pomá­há udr­žo­vat jeho výsled­ky. Ten­to čis­ti­cí pro­stře­dek je vhod­ný pro mat­nou, zbar­ve­nou nebo stár­nou­cí pleť.

  • Vidi­tel­ně roz­jas­ňu­je pleť
  • Vidi­tel­ně čis­tí pleť
  • Pleť vypa­dá omlazená

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na glykolová

 

Zalo­že­né na vědě

Čis­ti­cí gel s dvě­ma kyse­li­na­mi dodá­vá pokož­ce 8 % kyse­li­ny gly­ko­lo­vé, kte­rá půso­bí exfo­li­ač­ně pro čis­tou a záři­vou pleť.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te malé množ­ství krou­ži­vý­mi pohy­by na navlh­če­ný obli­čej a krk (dopo­ru­ču­je­me množ­ství při­bliž­né hráš­ku). Důklad­ně oplách­ně­te vodou a vysuš­te. Po vyčiš­tě­ní pokra­čuj­te svou běž­nou rutin­ní péčí. Vhod­né pro pou­ži­tí ráno i večer.