Blemish + Age Cleanser Gel

1 099 

Čisticí přípravek proti stárnutí a nedokonalostem
Uvolňuje a čistí póry, minimalizuje nedokonalosti a rozjasňuje pleť.

Není skladem

Popis

Čis­ti­cí gel urče­ný pro pleť se sklo­nem k nedo­ko­na­los­tem. Ide­ál­ní pro kaž­do­den­ní pou­ži­tí k čiš­tě­ní ple­ti. Vhod­né pro mast­nou pleť, pleť se sklo­nem k nedo­ko­na­los­tem či stár­nou­cí pleť.

  • Odstra­ňu­je pře­by­teč­ný maz a make-up.
  • Urych­lu­je odlu­po­vá­ní povrchu pokož­ky a vyhla­zu­je nerovnosti.
  • Roz­jas­ňu­je pleť.

Vhod­né pro pří­pra­vu ple­ti před pro­fe­si­o­nál­ním ošet­ře­ním pro omla­ze­ní pleti.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na glykolová
  • kyse­li­na salicylová
  • slo­že­ní
  • zalo­že­né na vědě

 

Zalo­že­né na vědě

Kom­bi­nu­je účin­né čis­ti­cí lát­ky s kyse­li­nou gly­ko­lo­vou a kyse­li­nou salicylo­vou, kte­ré pomá­ha­jí pro­duk­tu exfo­li­o­vat, vyhla­zo­vat vzhled nepra­vi­del­nos­tí a roz­jas­ňo­vat pokožku.

 

Pou­ži­tí

Jem­ně pomo­cí koneč­ků prs­tů vma­sí­ruj­te do pokož­ky. oplách­ně­te vlaž­nou vodou. pou­ží­vej­te dva­krát denně.