Soothing Cleanser Foam

1 199 

Zklidňující čisticí přípravek
Zklidňující, čisticí pěna bez mýdla s vysoce koncentrovanou směsí rostlinných výtažků, která rozpouští nečistoty a zároveň zklidňuje narušenou pleť.

Popis

Zjem­ňu­jí­cí čis­ti­cí pěna je slo­že­ná z boha­tých ami­li­to­vých, povr­cho­vě aktiv­ních látek a s 22% kon­cen­t­ra­cí smě­si sor­bi­to­lu, gly­ce­ri­nu, výtaž­ků z orchi­de­je a okur­ky pro jem­né odstra­ně­ní nečis­tot a zklid­ně­ní cit­li­vé, naru­še­né ple­ti či ple­ti po léčeb­ných pro­cedu­rách. Ten­to čis­ti­cí pro­stře­dek bez mýdla vytvá­ří hus­tou čis­ti­cí pěnu, kte­rá se při kon­tak­tu s pokož­kou pře­mě­ní na zklid­ňu­jí­cí emul­zi, posky­tu­jí­cí jem­né, ale účin­né vyčiš­tě­ní ple­ti. Tes­to­vá­no po léčeb­ných procedurách.

 • Zjem­ňu­je cit­li­vou, naru­še­nou pleť či pleť po léčeb­ných procedurách.
 • Odstra­ňu­je dlou­ho­tr­va­jí­cí make-up.
 • Neko­mo­do­gen­ní slo­že­ní, ide­ál­ní pro kaž­do­den­ní použití
 • Bez para­be­nů, sul­fá­tů, mýdla, syn­te­ti­ky, par­fe­ma­ce, bar­viv a alkoholu
 • Vhod­né pro všech­ny typy ple­ti včet­ně ple­ti citlivé
 • Ide­ál­ní dopl­něk k léčeb­ným pro­cedu­rám, jako je che­mic­ký pee­ling, inten­ziv­ní pulz­ní svět­lo, nea­bla­tiv­ní laser, mik­ro­der­ma­bra­ze, mik­ro­jeh­lič­ko­vá­ní a injekč­ní aplikace.

 

Hlav­ní složky

 • sor­bi­tol
 • gly­ce­rin
 • výtaž­ky z orchideje
 • výtaž­ky z okurky
 • povr­cho­vě aktiv­ní lát­ky na bázi aminokyselin

 

Zalo­že­no na vědě

Po léčeb­ných pro­cedu­rách, jako je che­mic­ký pee­ling nebo lase­ro­vé ošet­ře­ní, může být pokož­ka čas­to cit­li­vá nebo podráž­dě­ná. Zatím­co správ­ný režim péče o pleť po zákro­ku je klí­čem ke zkrá­ce­ní doby zota­ve­ní a udr­že­ní výsled­ků, pou­ži­tí drs­ných pří­sad nebo povr­cho­vě aktiv­ních látek může ohro­zit inte­gri­tu pokož­ky, a zhor­šit tak její stav.

Zklid­ňu­jí­cí čis­ti­cí pěna je vyvi­nu­ta spe­ci­ál­ně pro cit­li­vou pleť a pleť po léčeb­ných pro­cedu­rách. Je navr­že­na ve for­mě uklid­ňu­jí­cí čis­ti­cí pěny, kte­rá roz­pouš­tí nečis­to­ty a záro­veň zklid­ňu­je a hyd­ra­tu­je pokožku.

 

Pou­ži­tí

Dva­krát den­ně krou­ži­vý­mi pohy­by jem­ně vma­sí­ruj­te jed­nu pum­pič­ku čis­ti­cí pěny bez obsa­hu mýdla na navlh­če­ný obli­čej a krk. Důklad­ně oplách­ně­te vlaž­nou vodou a vysuš­te. Ráno nanes­te pří­pra­vek před sérem Skin­Ceu­ti­cals vita­min C a slu­neč­ním kré­mem. Večer nanes­te před korekč­ním pří­prav­kem Skin­Ceu­ti­cals a hyd­ra­tač­ním krémem.