AOX+ Eye GEL

2 499 

Pomáhá předcházet poškození volnými radikály a snižuje výskyt viditelných známek stárnutí v okolí očí.

Kategorie:

Popis

Ten­to gel obsa­hu­je syner­gic­ké anti­o­xi­dač­ní slo­že­ní, kte­ré pomá­há redu­ko­vat znám­ky stár­nu­tí v důsled­ku poško­ze­ní pokož­ky v cit­li­vém očním oko­lí vli­vem okol­ní­ho pro­stře­dí. Při vma­sí­ro­vá­ní do pokož­ky cíle­né aktiv­ní lát­ky oži­vu­jí pokož­ku v očním oko­lí a pomá­ha­jí sni­žo­vat výskyt otoků.

  • Pomá­há posi­lo­vat při­ro­ze­nou anti­o­xi­dač­ní obra­nu pokožky.
  • Vidi­tel­ně zlep­šu­je vzhled fotopoškození.
  • Pomá­há sni­žo­vat výskyt oto­ků a váč­ků pod oči­ma za pomo­ci vma­sí­ro­vá­ní do pokožky.
  • Boju­je se znám­ka­mi úna­vy a obno­vu­je svě­ží a záři­vý vzhled.

 

Hlav­ní složky

  • Flo­re­tin,
  • kyse­li­na l‑askorbová (vita­mín c),
  • kyse­li­na ferulová.

 

Zalo­že­né na vědě

Ten­to ochran­ný a korekč­ní gel, kte­rý obsa­hu­je flo­re­tin, kyse­li­nu L‑askorbovou (vita­mín C) a kyse­li­nu feru­lo­vou, pomá­há chrá­nit cit­li­vé oční oko­lí před vněj­ší­mi vli­vy život­ní­ho pro­stře­dí. Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie umož­ňu­je aktiv­ním slož­kám pro­nik­nout do pokož­ky stej­ně jako séra zalo­že­ná na bázi vody.

 

Pou­ži­tí

Ráno nanes­te polo­vi­nu pum­pič­ky na oblast oční­ho oko­lí. Apli­kuj­te na oblast pod oči­ma, vněj­ší kout­ky a obo­čí. Udr­žuj­te vzdá­le­nost tři mili­me­t­ry od sliz­nic kolem očí. Nea­pli­kuj­te pří­pra­vek do vnitř­ních kout­ků v blíz­kos­ti naso­la­kri­mál­ní­ho (slz­né­ho) kanál­ku, pod obo­čí nebo na hor­ní víčko.

Je běž­né, že pří­prav­ky obsa­hu­jí­cí vita­mín C po ote­vře­ní ztmav­nou půso­be­ním vzdu­chu a svět­la. Jaká­ko­li změ­na bar­vy nemá vliv na účin­nost produktu.