Serum 10

2 599 

Sérum 10

Rychle se vstřebávající antioxidační sérum se směsí vitamínu C, které pomáhá chránit pokožku před volnými radikály a chrání ji před poškozením způsobeným faktory životního prostředí.

Kategorie:

Popis

Pomá­há před­chá­zet poško­ze­ní vol­ný­mi radi­ká­ly a pod­po­ru­je záři­věj­ší a zdra­vě­ji vypa­da­jí­cí pleť.

  • Sérum 10 pomá­há posi­lo­vat při­ro­ze­nou ochra­nu ple­ti před vol­ný­mi radi­ká­ly a záro­veň sni­žu­je výskyt před­čas­ných zná­mek stár­nu­tí pleti.
  • Je ide­ál­ní pro cit­li­vé typy ple­ti i nové uži­va­te­le séra Skin­Ceu­ti­cals Vita­min C. Toto lokál­ní anti­o­xi­dač­ní sérum záro­veň obno­vu­je zdra­vě vypa­da­jí­cí pleť.
  • Kom­bi­nu­je 10% kyse­li­nu L‑askorbovou (vita­mín C) s kyse­li­nou ferulovou.
  • Posi­lu­je při­ro­ze­nou ochra­nu pokož­ky před vol­ný­mi radikály.
  • Pomá­há sni­žo­vat výskyt před­čas­ných zná­mek stárnutí.
  • Vhod­né pro všech­ny typy ple­ti včet­ně ple­ti citlivé.
  • Rych­le se vstře­bá­va­jí­cí sérum.

 

Hlav­ní složky

  • Kyse­li­na L‑askorbová (vita­mín C).

 

Zalo­že­né na vědě

Sérum 10 je sérum vita­mí­nu C navr­že­né pod­le paten­tu Duke Anti­o­xi­dant. Patent Duke Anti­o­xi­dant zajiš­ťu­je efek­tiv­ní dopl­ně­ní vita­mí­nu C do pokož­ky. Aby byl vita­mín C účin­ný, musí být ve slo­že­ní s čis­tou kyse­li­nou L‑askorbovou (vita­mín C), s kyse­lým pH v roz­me­zí 2–3,5 pH a s kon­cen­t­ra­cí mezi 1020 %. Skin­Ceu­ti­cals je jedi­nou znač­kou, kte­rá nabí­zí slo­že­ní pod­le těch­to parametrů.

Všech­na anti­o­xi­dač­ní slo­že­ní Skin­Ceu­ti­cals byla tes­to­vá­na v pro­duk­to­vém bale­ní. Bylo potvr­ze­no, že lát­ky zůstá­va­jí sta­bil­ní a účin­né po dobu 36 měsí­ců a až šest měsí­ců po ote­vře­ní. Je zná­mo, že kyse­li­na L‑askorbová (čis­tý vita­mín C) postu­pem času mění bar­vu, avšak oxi­da­ce je u anti­o­xi­dan­tu Skin­Ceu­ti­cals mini­mál­ní, a je pro­ká­zá­no, že slo­že­ní zůstá­vá i tak účinné.

 

Pou­ži­tí

Nanes­te čty­ři až pět kapek na suchou tvář, krk a oblast hrud­ní­ku ráno po vyčiš­tě­ní pleti.

Je běž­né, že pří­prav­ky obsa­hu­jí­cí vita­mín C po ote­vře­ní ztmav­nou vli­vem půso­be­ní vzdu­chu a světla.

Jaká­ko­li změ­na bar­vy nemá vliv na účin­nost produktu.