Phloretin CF

4 229 

Phloretin CF Vitamin C Antioxidační sérum pro snížení zabarvení

Pomáhá předcházet poškození volnými radikály, snižuje výskyt zabarvení a zlepšuje tón a texturu pleti.

Kategorie:

Popis

Phlo­re­tin CF je sil­né anti­o­xi­dač­ní ple­ťo­vé sérum s paten­to­va­nou kom­bi­na­cí 2% flo­re­ti­nu, 10% čis­té­ho vita­mí­nu C (kyse­li­na L‑askorbová) a 0,5% kyse­li­ny ferulové.

  • Toto sérum kyse­li­ny feru­lo­vé posky­tu­je pokro­či­lou ochra­nu před poško­ze­ním způ­so­be­ným vněj­ší­mi vli­vy a neutra­li­zu­je vol­né radikály.
  • Phlo­re­tin CF pomá­há sni­žo­vat výskyt hyper­pig­men­ta­ce a zlep­šu­je tón ple­ti pro její jas­něj­ší vzhled.
  • Pomá­há posi­lo­vat při­ro­ze­nou ochra­nu pokož­ky před vol­ný­mi radikály.
  • Zjem­ňu­je tex­tu­ru pro hlad­ší a jed­not­něj­ší tón pleti.
  • Vhod­né pro nor­mál­ní, mast­nou, smí­še­nou a stár­nou­cí pleť.
  • Vyni­ka­jí­cí dopl­něk k opa­lo­va­cí­mu kré­mu pro zvý­še­nou ochranu.

 

Hlav­ní složky

2% flo­re­tin,
10% čis­tý vita­mín C (kyse­li­na l‑askorbová),
0,5% kyse­li­na ferulová.

 

Zalo­že­né na vědě

Phlo­re­tin CF je navr­žen pod­le paten­tu Duke Anti­o­xi­dant, a to díky syner­gic­ké kom­bi­na­ci sil­ných anti­o­xi­dan­tů – flo­re­ti­nu, čis­té­ho vita­mí­nu C (kyse­li­ny L‑askorbové) a kyse­li­ny feru­lo­vé. Zajiš­ťu­je tím efek­tiv­ní dopl­ně­ní vita­mí­nu C do pokož­ky. Aby byl vita­mín C účin­ný, musí být ve slo­že­ní s čis­tou kyse­li­nou L‑askorbovou (vita­mín C), s kyse­lým pH v roz­me­zí 2–3,5 pH a s kon­cen­t­ra­cí mezi 10–20 %. Skin­Ceu­ti­cals je jedi­nou znač­kou, kte­rá nabí­zí slo­že­ní pod­le těch­to parametrů.

Všech­na anti­o­xi­dač­ní slo­že­ní Skin­Ceu­ti­cals byla tes­to­vá­na v pro­duk­to­vém bale­ní. Bylo potvr­ze­no, že lát­ky zůstá­va­jí sta­bil­ní a účin­né po dobu 36 měsí­ců a až šest měsí­ců po ote­vře­ní. Je zná­mo, že kyse­li­na L‑askorbová (čis­tý vita­mín C) postu­pem času mění bar­vu, avšak oxi­da­ce je u anti­o­xi­dan­tu Skin­Ceu­ti­cals mini­mál­ní, a je pro­ká­zá­no, že slo­že­ní zůstá­vá i tak účinné.

 

Pou­ži­tí

Nanes­te čty­ři až pět kapek na suchou tvář, krk a oblast hrud­ní­ku ráno po čiš­tě­ní a toni­za­ci. Doplň­te svůj režim opa­lo­va­cím kré­mem SkinCeuticals.

Při spo­leč­ném pou­ži­tí posky­tu­jí anti­o­xi­dan­ty Skin­Ceu­ti­cals a širo­kospek­t­rál­ní opa­lo­va­cí krémy úpl­nou ochra­nu před vidi­tel­ným stár­nu­tím způ­so­be­ným agre­so­ry život­ní­ho prostředí.

 

Kli­nic­ké výsledky

Indi­vi­du­ál­ní výsled­ky po osm­nác­ti týd­nech. Jed­not­li­vé výsled­ky se mohou lišit.
Pro­to­kol: 24týdenní kli­nic­ká stu­die za účas­ti 35 sub­jek­tů. Sub­jek­ty den­ně pou­ží­va­ly Skin­Ceu­ti­cals Gent­le Cle­an­ser a opa­lo­va­cí krém.