C E Ferulic

4 399 

C E Ferulic Vitamin C Antioxidační sérum proti viditelným znakům stárnutí

Účinný antioxidant, který poskytuje osminásobnou ochranu před vlivy životního prostředí, pomáhá předcházet poškození volnými radikály, zlepšuje vzhled jemných linek, vrásek a brání ztrátě pevnosti pleti.

Kategorie:

Popis

Účin­ný anti­o­xi­dant, kte­rý posky­tu­je osmi­ná­sob­nou ochra­nu před vli­vy život­ní­ho pro­stře­dí, pomá­há před­chá­zet poško­ze­ní vol­ný­mi radi­ká­ly, zlep­šu­je vzhled jem­ných linek, vrá­sek a brá­ní ztrá­tě pev­nos­ti pleti.

  • Den­ní anti­o­xi­dant vita­mí­nu C posky­tu­je pokro­či­lou ochra­nu před vli­vy život­ní­ho pro­stře­dí, zlep­šu­je vzhled jem­ných linek, vrá­sek a brá­ní ztrá­tě pev­nos­ti pleti.
  • C E Feru­lic obsa­hu­je anti­o­xi­dač­ní směs 15% čis­té­ho vita­mí­nu C (kyse­li­na L‑askorbová), 1% vita­mí­nu E (alfa toko­fe­rol) a 0,5% kyse­li­ny feru­lo­vé pro zvý­še­ní ochra­ny před vli­vy život­ní­ho prostředí.
  • Toto anti­o­xi­dač­ní sérum neutra­li­zu­je vol­né radi­ká­ly, zlep­šu­je znám­ky foto­po­ško­ze­ní, vzhled linek i vrá­sek a brá­ní ztrá­tě pev­nost ple­tii. Výzkum Skin­Ceu­ti­cals pro­ka­zu­je, že spe­ci­fic­ké kombinace
  • anti­o­xi­dan­tů v pří­pa­dě, že jsou účin­ně nasta­ve­ny, fun­gu­jí syner­gic­ky a posky­tu­jí výsled­ky lep­ší než jed­not­li­vé anti­o­xi­dač­ní složení.
  • Pomá­há posi­lo­vat při­ro­ze­nou ochra­nu pokož­ky před vol­ný­mi radikály.
  • Neutra­li­zu­je vol­né radi­ká­ly ve svrch­ní vrst­vě pokož­ky, čímž pomá­há před­chá­zet poško­ze­ní pokož­ky ozónem.
  • Vidi­tel­né účin­ky pro­ti zna­kům stár­nu­tí, jako je lep­ší vzhled jem­ných linek a vrá­sek. Vhod­né pro nor­mál­ní, suchou a cit­li­vou pleť.
  • Vyni­ka­jí­cí dopl­něk k opa­lo­va­cí­mu kré­mu pro zvý­še­nou ochranu.
  • Rych­le se vstře­bá­va­jí­cí sérum.

 

Hlav­ní složky

15% Čis­tý vita­mín C,
0,5% kyse­li­na ferulová,
1% vita­mín E.

 

Zalo­že­né na vědě,

C E Feru­lic, pub­li­ko­va­né v mno­ha recen­zo­va­ných vědec­kých časo­pi­sech, je sérum vita­mí­nu C navr­že­né pod­le paten­tu Duke Anti­o­xi­dant. Patent Duke Anti­o­xi­dant zajiš­ťu­je efek­tiv­ní dopl­ně­ní vita­mí­nu C do pokož­ky. Aby byl vita­mín C účin­ný, musí být ve slo­že­ní s čis­tou kyse­li­nou L‑askorbovou (vita­mín C), s kyse­lým pH v roz­me­zí 2–3,5 pH a s kon­cen­t­ra­cí mezi 10–20 %.

Všech­na anti­o­xi­dač­ní slo­že­ní Skin­Ceu­ti­cals byla tes­to­vá­na v pro­duk­to­vém bale­ní. Bylo potvr­ze­no, že lát­ky zůstá­va­jí sta­bil­ní a účin­né po dobu 36 měsí­ců a až šest měsí­ců po ote­vře­ní. Je zná­mo, že kyse­li­na L‑askorbová (čis­tý vita­mín C) postu­pem času mění bar­vu, avšak oxi­da­ce je u anti­o­xi­dan­tu Skin­Ceu­ti­cals mini­mál­ní, a je pro­ká­zá­no, že slo­že­ní zůstá­vá i tak účinné.

 

Pou­ži­tí

Ráno po vyčiš­tě­ní ple­ti nanes­te čty­ři až pět kapek C E Feru­lic na obli­čej, krk a oblast hrudníku.

 

Kli­nic­ky pro­ká­za­né výsledky

Prů­měr­né výsled­ky z kli­nic­ké studie.
Pro­to­kol: Šest­nác­ti­tý­den­ní kli­nic­ká stu­die pro­ve­de­ná na 50 mužích a ženách bílé ple­ti ve věku 40 až 60 let (USA 2013). Pro kon­t­ro­lo­va­né výsled­ky sub­jek­ty den­ně pou­ží­va­ly Skin­Ceu­ti­cals Gent­le Cle­an­ser a Ulti­ma­te UV Defen­se SPF 30 a pod­le potře­by hyd­ra­tač­ní krém Emollience.