Silymarin C F

4 399 

Silymarin CF Vitamin C Antioxidační sérum pro mastnou a problematickou pleť

Přírodní ochrana pro mastnou a problematickou pleť. Bojuje proti viditelným znakům stárnutí pleti. Klinicky prokázané snížení oxidace oleje až o 76 %*.

Kategorie:

Popis

Sily­ma­rin CF je sil­né tro­ji­té anti­o­xi­dač­ní sérum vita­mí­nu C, navr­že­né spe­ci­ál­ně pro mast­nou a pro­ble­ma­tic­kou pleť. Výzkum Skin­Ceu­ti­cals uka­zu­je, že urči­té kom­bi­na­ce anti­o­xi­dan­tů, pokud jsou účin­ně kom­bi­no­vá­ny, fun­gu­jí syner­gic­ky a posky­tu­jí lep­ší výsled­ky než v pří­pa­dě jed­not­li­vých anti­o­xi­dan­tů zvlášť.

Tato leh­ká recep­tu­ra je výsled­kem šes­ti­le­té­ho výzku­mu a vývoje.

 • Pomá­há sni­žo­vat ole­jo­vou oxi­da­ci, regu­lu­je pře­by­teč­ný maz a zlep­šu­je vzhled skvrn a zná­mek stárnutí.
 • Sily­ma­rin CF obsa­hu­je 0,5 % sily­ma­ri­nu, opti­ma­li­zo­va­nou kon­cen­t­ra­ci rost­li­ny ost­ro­pes­t­ř­ce mariánského.
 • 15% kyse­li­na L‑askorbová (čis­tý anti­o­xi­dant vita­mí­nu C), 0,5% kyse­li­na feru­lo­vá, rost­lin­ný anti­o­xi­dant a 0,5% kyse­li­na salicylo­vá (beta-hyd­ro­xy kyselina).
 • Posky­tu­je pří­rod­ní ochra­nu pro mast­nou pleť a pro­ble­ma­tic­kou pleť a záro­veň boju­je pro­ti vidi­tel­né­mu stár­nu­tí pleti.
 • Kli­nic­ky pro­ká­za­né sní­že­ní ole­jo­vé oxi­da­ce až o 76 %*.
 • Zlep­še­ní vzhle­du jem­ných linek a vrá­sek až o 24 %**.
 • Sní­že­ní pře­by­teč­né­ho mazu až o 15 %***.
 • Sní­že­ní mast­no­ty až o 15 %***.
 • * Kli­nic­ká stu­die 35 sub­jek­tů (Čína, 2020).
 • ** Osm kli­nic­kých stu­dií, 55 žen (USA, 2019).
 • *** Dva­nác­ti­tý­den­ní kli­nic­ká stu­die, 60 žen (Bra­zí­lie, 2020).

 

Hlav­ní složky

 • 0,5% sily­ma­rin: opti­ma­li­zo­va­ná kon­cen­t­ra­ce ostropestřce,
 • 15% kyse­li­na l‑askorbová: čis­tý anti­o­xi­dant vita­mí­nu C,
 • 0,5% kyse­li­na feru­lo­vá: anti­o­xi­dant na rost­lin­né bázi,
 • 0,5% kyse­li­na salicylo­vá: beta-hyd­ro­xy kyselina.

 

Zalo­že­né na vědě

Ve chví­li, kdy oxi­du­jí kož­ní ole­je, vzni­ka­jí vol­né radi­ká­ly, kte­ré mohou poško­dit pokož­ku a vytvo­řit pří­z­ni­vé pod­mín­ky pro tvor­bu nedo­ko­na­los­tí. Ten­to sil­ný anti­o­xi­dant pomá­há posi­lo­vat při­ro­ze­nou ochra­nu pokož­ky před poško­ze­ním vol­ný­mi radikály.

 • 76 % sou­hla­si­lo s tím, že pro­dukt pomá­há sni­žo­vat výskyt nedokonalostí*.
 • 71 % zazna­me­na­lo vidi­tel­né zlep­še­ní vzhle­du pórů*.
 • 81 % sou­hla­si­lo s tím, že pleť vypa­da­la hladší*.
 • 73 % sou­hla­si­lo s tím, že tón ple­ti vypa­dal rovnoměrněji*.
 • 78 % zazna­me­na­lo zlep­še­ní vzhle­du čis­té pleti*.
 • *Sebe­hod­no­ce­ní, 60 sub­jek­tů (Bra­zí­lie, 2020).

 

Kli­nic­ky pro­ká­za­né výsledky

Prů­měr­né výsled­ky z kli­nic­ké studie.
Pro­to­kol: dva­nác­ti­tý­den­ní kli­nic­ké stu­die pro­ve­de­né na 60 mužích a ženách ve věku 18–50 let s mast­nou a pro­ble­ma­tic­kou ple­tí. Sily­ma­rin CF byl apli­ko­ván jed­nou den­ně ve spo­je­ní s opa­lo­va­cím kré­mem (Bra­zí­lie, 2020).