Resveratrol B E

4 199 

Podporuje přirozenou antioxidační obranu pokožky a podporuje viditelnou zářivost a pevnost.

Kategorie:

Popis

Resve­ra­t­rol B E je noč­ní péče, kte­rá kom­bi­nu­je maxi­mál­ní kon­cen­t­ra­ci čis­té­ho, sta­bil­ní­ho resveratrolu.

Pří­pra­vek je syner­gic­ky vylep­šen o bai­ca­lin a čis­tý vita­mín E pro opti­ma­li­zo­va­ný anti­o­xi­dač­ní úči­nek. Ten­to paten­to­va­ný anti­o­xi­dač­ní noč­ní krém pomá­há neutra­li­zo­vat vol­né radi­ká­ly, posi­lu­je při­ro­ze­nou anti­o­xi­dač­ní obra­nu ple­ti a odha­lu­je vidi­tel­nou záři­vost a pevnost.

  • Pomá­há neutra­li­zo­vat vol­né radi­ká­ly a posi­lu­je při­ro­ze­nou anti­o­xi­dač­ní obra­nu pokožky.
  • Redu­ku­je vidi­tel­né znám­ky stárnutí.
  • Pod­po­ru­je jas­nost a pev­nost pleti.
  • Bale­no se vzdu­cho­těs­nou pum­pič­kou pro­ti kontaminaci.
  • Vhod­né pro všech­ny typy ple­ti včet­ně citlivé.

 

Hlav­ní složky

  • Resve­ra­t­rol,
  • bai­ca­lin,
  • toko­fe­rol alfa (vita­mín E).

 

Zalo­že­né na vědě

Během posled­ních dese­ti let se resve­ra­t­rol pro­sla­vil jako „mole­ku­la dlou­ho­vě­kos­ti“. Ten­to sil­ný anti­o­xi­dant pomá­há neutra­li­zo­vat vol­né radi­ká­ly a stu­die pro­ká­za­ly jeho poten­ci­ál­ní pří­no­sy v oblas­ti péče o pleť pro­ti stárnutí.

Resve­ra­t­rol B E kom­bi­nu­je maxi­mál­ní kon­cen­t­ra­ci čis­té­ho, sta­bil­ní­ho resve­ra­t­ro­lu. Tato noč­ní péče obsa­hu­je resve­ra­t­rol s bai­ca­li­nem a toko­fe­ro­lem alfa (vita­mín E), kte­ré pomá­ha­jí posí­lit při­ro­ze­nou anti­o­xi­dač­ní obra­nu pokožky.

 

Pou­ži­tí

Kaž­dý večer po vyčiš­tě­ní ple­ti nanes­te jed­nu až dvě pum­pič­ky na suchý obli­čej. Násled­ně nanes­te korekč­ní pro­dukt SkinCeuticals.